Generalforsamling 2017-11-06T15:39:13+01:00

Project Description

Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, hvor du som medlem kan gøre din indflydelse gældende ved at afgive din stemme og stille forslag. Er du gift eller samboende har din ægtefælle/samlever samme ret.
Hver havelod har to stemmer uanset antallet af beboere, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Ønsker du at stille forslag, skal det sendes til formanden senest ved udgangen af januar.Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år ved sæsonstart. Den præcise dato fremgår af den skriftlige indkaldelse, som sendes ud til haveforeningens medlemmer senest 14 dage inden.Dagsordnen til den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
Valg af dirigent
1) Beretning
2) Årsregnskab med evt. revisionsberetning
3) Indkomne forslag
4) Godkendelse af budget
5) Valg af formand/kasserer
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7) Valg af revisorer og suppleanter
8) Valg af vurderingsudvalg og suppleant

Ud over den ordinære generalforsamling kan der afholdes ekstraordinær generalforsamling med 8 dages varsel, hvis et flertal af bestyrelsens medlemmer eller 1/4 af foreningens medlemmer ønsker det. Kravet om ekstraordinær generalforsamling skal foreligge på skrift.

Andre af vores aktiviteter